Instalace

Lhůty revizí elektrického zařízení

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 "Elektrotechnické předpisy - revize elektrických zařízení". a dále v ČSN 33 2000-6 "Elektrické instalace nízkého napětí" Tyto normy platí obecně pro většinu elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo právní předpis.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTROINSTALACE dle ČSN 33 15 00

DRUH PROSTŘEDÍ Revizní lhůty let Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

základní

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

normální

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

studené

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

horké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

vlhké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

mokré

1

AD2 až AD8,AF4

se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8,AF4

prašné s prachem nehořlavým

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s otřesy

2

AG2,AG3,BE2,BE3

s biologickými škůdci

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2,AG3,BE2,BE3

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

venkovní

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

pod přístřeškem

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3,BD4

zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

<

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4,BA2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

2

CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

pojízdné a převozné prostředky

1

 

prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

Hromosvody

Lhůty revizí hromosvodů (LPS)

Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku.

Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku požáru a případného následného výbuchu, dále vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zvířata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím (LPS) podle normy ČSN 62305-4

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 2 roky 4 roky 1 rok

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

V následující tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje projektová dokumentace. Většinou uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, zeminy a podobně)

 

Třída LPS Druh objektu
I budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny , automobilky, plynárny, banky
II supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, hotely, školy
III rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady a tak dále.

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné normy ČSN 34 13 90

Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
Ostatní  všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let

Nářadí

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2

Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5 Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby) Třída I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III

Spotřebič držený v ruce: přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče.

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III.

Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

Postup revize

Podrobná vizuální prohlídka spotřebiče nebo nářadí.

Měření při revizi

Měření odporu ochranného vodiče 0,2 Ω do 3 m délky přívodu + 0,1 Ω na každých dalších 3 m délky přívodu, maximálně však 1 Ω

Měření izolačního odporu (neměří se, pokud by to mohlo poškodit spotřebič jako třeba výpočetní technika)

- držených v ruce: tř. I - 2 MΩ; tř. II - 7 MΩ (světla 4 MΩ); tř. III - 0,25 MΩ 
- ostatní spotřebičů: tř. I - 1 MΩ; tř. II - 2 MΩ; tř. III - 0,25 MΩ (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální prostředí: 0,3 MΩ nebo unikající proud 1 mA na 1 kW)
- prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 MΩ

Měření náhradního unikajícího proudu.

Metodu náhradního unikajícího proudu lze použít jen pokud proběhlo měření izolačního odporu s vyhovujícím výsledkem.

Proud v PE - 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový proud u tř. II.

Informační technika držená při provozu v ruce - 0,75 mA.

Tepelné nad 3,5 kW - 1 mA na 1 kW.

Funkční zkouška nářadí nebo spotřebiče.

Označení a kontrola štikových hodnot.

Vystavení revizní zprávy.