Co je revize?

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu.

Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky (www.ticr.cz).

Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Pokud však revizní technik narazí na nedostatky či nesrovnalosti, je nutné buď přestat dané zařízení používat, nebo musíte provést náležité úpravy a opravy, které zajistí správný a bezpečný provoz.

Pokud budete i nadále využívat zařízení, které neprošlo revizí, nejenom že může dojít k ohrožení zdraví, ale vystavujete se také potenciálním postihům.

Obvykle je nutné revize opakovat po určité době, aby byla zajištěná bezpečnost provozu. Například revize komínu je třeba dle zákona provádět 1x za rok. Pokud si nejste jisti, po jaké době je třeba revize opakovat, nahlédněte do naší tabulky s termíny revizí.

Typy revizí:

 • Revize elektrických zařízení - elektroinstalací, elektrospotřebičů, elektrického nářadí, hromosvodů 
 • Revize plynových zařízení- domovní a průmyslové plynovody, plynové spotřebiče, plynové kotelny 
 • Revize tlakových zařízení - tlakové nádoby stabilní, parní a horkovodní kotle, (nízkotlaké kotelny)
 • Revizí zdvihacích zařízení - výtahů, jeřábů, nakládacích zařízení, plošin, regálové zakladače, kladkostroje
 • Revize požárních systémů - hasící přístroje, hydranty, ucpávky, požární klapky, požárních dveří
 • Revizí tělocvičného nářadí - posilovny, venkovní dětská hřiště, tělocvičny, vnitřní vybavení
 • Revize komínů a spalinových cest 

 

Kontrola elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se zjišťuje technický stav elek. zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.).

Revize elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

 • Výchozí revize - revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 • Pravidelná revize - revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat :

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • soupis použitých přístrojů
 • soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy